นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด เชื่อมั่นการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนด้วยความมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงคุณค่าของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ www.ohkajhuorganic.com นี้ ได้มีการให้บริการสมาชิกโดยที่สมาชิกจะต้องกำหนดบัญชีเพื่อเก็บข้อมูล ตลอดจนรหัสผ่าน โดยทางเว็บไซต์ได้มีการกำหนดมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักมาตรฐาน ผลกระทบของการไม่อนุญาตให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะส่งผลให้ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถส่งมอบบริการที่ตรงกับคุณภาพตามที่ได้ประกาศไว้ให้กับท่านได้

ในส่วนของผู้ชมทางเว็บไซต์ได้ขออนุญาตเก็บข้อมูลเว็บคุกกี้ (HTTP cookie) ซึ่งเกิดขึ้นจากการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์โดยเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจดจำข้อกำหนดต่าง ๆ ทำให้ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างเฉพาะตัวยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถเลือกที่จะลบคุกกี้ออกโดยเลือกคำสั่งในแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ของท่านได้ตลอดเวลาที่ท่านต้องการ

ทั้งนี้ เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น จึงต้องเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น ตลอดจนการเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย

นิยามคำศัพท์ในนโยบายฉบับนี้

“บุคคล” (Person) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ยังมีชีวิตอยู่
“ข้อมูลส่วนบุคคล” (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงข้อมูลติดต่อทางธุรกิจที่ระบุถึงตัวบุคคล
“ข้อมูลอ่อนไหว” (Sensitive Personal Data) เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นการส่วนตัวของบุคคล ที่ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้ถูกนำไปใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลนั้น
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Controller) หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Processor) หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ภารกิจของสื่อต่อสาธารณะ

เว็บไซต์ www.ohkajhuorganic.com เป็นสื่อออนไลน์ที่มีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมอันเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ หรือเป็นประโยชน์สาธารณะเท่านั้น

ภารกิจตามสัญญาในการให้บริการสมาชิก

ในการใช้บริการในส่วนของสมาชิก ทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนว่าท่านเป็นเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียวที่จะมีสิทธิในการเข้าถึงบัญชีของท่าน และเพื่อใช้ยืนยันตัวตนหากท่านทำรหัสเข้าถึงบัญชีของท่านสูญหาย ในการให้บริการที่มีคุณภาพ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บและใช้งานเพื่อการให้บริการต่อท่านตามที่ได้แจ้งไว้ในเงื่อนไขในการให้บริการ (Terms of service) และท่านสามารถเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านให้กับบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้บริการในเว็บไซต์ ได้เฉพาะตามความสมัครใจของท่านเท่านั้น

ในกรณีที่เจ้าของบัญชีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หรือไม่มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุไม่เกินสิบปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผลประโยชน์สำคัญจำเป็นต่อชีวิต

เพื่อเป็นการป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพ หากบริษัทฯ พบกิจกรรมที่เป็นอันตรายดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับท่านในกรณีที่จำเป็นดังกล่าว ภารกิจในงานจดหมายเหตุ วิจัย และสถิติ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะนำไปวิเคราะห์ เพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของท่าน และเพื่อเป็นการให้บริการ เจ้าหน้าที่ให้บริการอาจติดต่อท่านเพื่อ การสอบถามข้อมูล การแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ หรือ บริการรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น

ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการศึกษาวิจัยและเพื่อเป็นข้อมูลทางสถิติ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หน้าที่ตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะทำการขอความยินยอมจากท่านเจ้าของข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณีเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล, เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น, เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล, เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญ น้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

เพื่อการให้บริการ บริษัทฯ ได้ขอรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ โดยระบุเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ดังนี้

ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลเพื่อการเปิดบัญชีให้บริการ ได้แก่ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน และบัญชีเพื่อการติดต่อกลับ เช่น อีเมล กูเกิลแอคเคานต์, ไลน์ และเฟซบุ๊ก
ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล และชื่อเล่น
ข้อมูลเพื่อการให้บริการสมาชิก เช่น วันเกิดและสถานที่เกิด
ข้อมูลช่องทางการติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเลขโทรศัพท์
ข้อมูลทางธุรกรรม ประวัติการรับบริการต่าง ๆ ประวัติการซื้อ-ขาย การสั่งซื้อ ความสนใจของท่านที่มีต่อบริการต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ
ข้อมูลทางการตลาด อาทิ ความพึงพอใจของท่านต่อบริการที่ได้รับ และความเห็นต่อการให้บริการของบุคลากร
ข้อมูลทางเทคนิค ได้แก่ ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลการใช้งาน และ การตั้งค่าต่าง ๆ
โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บรักษาไว้ตลอดอายุของการเป็นสมาชิกและภายหลังจากการหมดอายุการเป็นสมาชิกจากเงื่อนไขในการให้บริการอีกห้าปี เพื่อให้สมาชิกสามารถเปลี่ยนใจกลับมาต่ออายุในการให้บริการได้ภายในกำหนดโดยยังไม่สูญเสียข้อมูลเดิมไป

ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์

ได้แก่ IP address, MAC address, Cookie ID จะมีการจัดเก็บไว้เป็นเวลา 90 วัน หรือไม่เกิน 2 ปี เฉพาะในกรณีที่เป็นคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเก็บดังต่อไปนี้
สิทธิในการถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถถอนความยินยอม ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ ทัั้งนี้ การถอนความยินยอมนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ และไม่ติดข้อจำกัดสิทธิการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ

สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ได้ รวมถึงการขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่พบว่าไม่ได้ให้ความยินยอมมาก่อนได้ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งข้อมูลให้ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยอัตโนมัติ โดยสามารถแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นทั้งแบบอัตโนมัติและส่งโดยตรง

สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม

ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลฯ ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทำการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะจัดทำบันทึกคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมด้วยเหตุผลแจ้งกลับไปให้ด้วย

ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย

ทางบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการจะดำเนินการใช้งานและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับกลุ่มธุรกิจและพันธมิตรของผู้ให้บริการ ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือหน่วยงานใดที่มีสัญญากับผู้ให้บริการ เฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการส่งมอบบริการให้กับผู้ใช้เท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย, ประกาศจากทางราชการ ตลอดจน ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนข้อมูลลงในเว็บไซต์และบันทึกวันที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ ปัจจุบันนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ 10 มิถุนายน 2563

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีการประมวลผลข้อมูล

การประมวลผลข้อมูลบนฐานของความยินยอม (Consent) โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และบนฐานในการประมวลผลอื่น ๆ ที่รองรับตามกฎหมาย ได้แก่ การประมวลผลข้อมูลจำเป็นต่อการให้บริการตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลและเจ้าของข้อมูล รวมไปถึงฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต, ภารกิจของรัฐ, ฐานประโยชน์อันชอบธรรม, ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายและฐานเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุและการศึกษาวิจัยหรือสถิติ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด

ที่อยู่ 398 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมข้อมูลของเรา เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว
หากท่านมีความประสงค์ในการยื่นคำร้องเรียนเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมไปถึงการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การขอเพิกถอนการยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งความคิดเห็นต่อการบริการ ท่านสามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในหัวข้อ "ช่องทางการติดต่อ"

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมข้อมูล เพื่อการใช้สิทธิถอนความยินยอม ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน, สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม, สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลฯ ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล และ สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ช่องทาง

อีเมล itsupport@ohkajhu.com

website ohkajhu

Template by IT-OHKAJHU